Regulamin STUDIO ZDROWIA I URODY- GABRIELA ŁĄCKA

 1. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 20.00, w sobotę od 9.00 do 16.00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 2. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem, a w niemożliwych do przewidzenia sytuacjach przynajmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie.

 3. Zamówienie usługi w Studio Zdrowia i Urody- Gabriela Łącka jest równoznaczne ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Studio oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

 4. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Studio jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Studio Zdrowia i Urody- Gabriela Łącka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Studio nie będzie przekazywało tych danych innym instytucjom, firmom i osobom. Jednocześnie, umawiając się na usługę, klient zgadza się na przesłanie powiadomień o wizycie oraz oferty informacyjnej, na wskazany numer telefonu.

 5. Ceny zawarte w cenniku, na stronie internetowej czy facebooku nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta/Klientki. O wszystkich cenach Klientka/Klient jest informowana przed zabiegiem bądź w trakcie jego trwania.

 6. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwościom obsługa Studia jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 7. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do Gabrieli Łąckiej osobiście, telefonicznie pod numerem 697 88 22 47, emailem na adres gabrielalacka@wp.pl lub korespondencyjnie na adres: Studio Zdrowia i Urody- Gabriela Łącka, Rumia 84-230 ul. Lipowa 50. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.

 8. W przypadku, gdy Klientka/Klient dwukrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zaliczki w wysokości 50% wartości usługi, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.

 9. Na terenie Studia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

 10. Obiekt i teren należący do Studia Zdrowia i Urody – Gabriela Łącka jest chroniony oraz monitorowany.

 11. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientką/Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

 12. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię.

 13. Wykonanie zabiegu mezoterapii bezigłowej, RF, mikropigmentacji, mikrodermabrazji diamentowej i innych zabiegów z użyciem prądów lub naruszających ciągłość tkanek wymaga pisemnej zgody Klientki/Klienta na wykonanie zabiegu. W przypadku odmowy podpisania zgody zabieg nie będzie wykonywany.

 14. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd. ). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientki i Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

 15. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

 16. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy są obowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania.

 17. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Studia są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Studia jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 18. Personel Studia w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

 19. Studio zdrowia i Urody- Gabriela Łącka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.